Sara Cañas

Sara Cañas

Sóc graduada en Llengües Aplicades (primera promoció) i màster en Lingüística Teòrica i Aplicada per la Universitat Pompeu Fabra. Actualment curso els meus estudis de doctorat dins el programa de Traducció i Ciències del Llenguatge i formo part de l’LSC Lab de la UPF. Com a investigadora predoctoral, també imparteixo les assignatures de Llengua Espanyola, Cognició i Llengües i Documentació als graus de Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades de la UPF.

El meu tema de recerca són les interrogatives polars en llengua de signes catalana (LSC). La tesi doctoral que duc a terme pretén ser una contribució significativa a l’estudi de la gramàtica de les llengües de signes en general, ja que té com a principal objectiu proporcionar una descripció formal i una classificació adequada de les interrogatives polars en LSC. El meu estudi pretén mostrar també de quina manera es poden formular preguntes polars en LSC segons la situació comunicativa en què ens trobem i analitzar quines són les característiques gramaticals que proporcionen interpretacions diferents. Tinc especial interès en conèixer les funcions del signe SÍ-NO i dels components no manuals que apareixen en aquestes estructures. Considero que aquesta recerca serà d’especial importància pel coneixement semàntic i pragmàtic, així com sintàctic, de l’LSC.