Qui som

La Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling), reconeguda com a unitat de recerca per la Universitat Pompeu Fabra, està formada pels grups següents:

  • GLiF és el grup de recerca en lingüística formal de la Universitat Pompeu Fabra. La recerca del grup se centra en la descripció formal de l'arquitectura del llenguatge humà i de les interaccions entre els diferents mòduls que el componen - fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica i pragmàtica - amb una base empírica que inclou dades de diverses llengües, tan orals com signades.
  • GrEP és el grup d'estudis de prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra. La investigació que fan els membres de l'equip inclou l'estudi de la interacció entre prosòdia i fonologia segmental, de la interfície prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, així com la construcció de teories i models sobre aquests aspectes d'interacció de la prosòdia amb altres disciplines. Són també temes d'interès la prosòdia i la fonologia de l'entonació, l'adquisició, tecnologies de la parla, etc. Sobretot, les llengües que estudien els membres del grup són el català, el castellà i l'occità.
  • ALLENCAM és el grup de recerca en adquisició del llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. La recerca del grup se centra en l'estudi de l'adquisició de llengües dins de l'aula i fora de l'aula. Ens interessen els fenòmens lingüístics: sintaxi, morfologia, fonètica, així com la pragmàtica i el discurs. Des del Grup també ens ocupem dels fenòmens interculturals. Estudiem l'adquisició de l'anglès, de l'espanyol, del francès i d'altres llengües. Les dades que analitzem són escrites i orals o audiovisuals.
  • GraC studies links between language and cognition by studying language patterns in cognitive disorders. Language pathologies have long informed linguistic theory, with a focus on post-stroke aphasia and specific language impairment. GraC seeks to expand the range of clinical data considered in this respect, including deviant language patterns across the autism spectrum, in schizophrenia, and in dementias. We aim for work in which influence between language sciences and the clinic (and special schools) is bi-directional, and results have translational significance for patient benefit. We use a range of methods, from behavioural linguistic analysis and experiments, to neurolinguistic methods (MRI), eye-tracking, and EEG. GraC is keen to embed its empirical and experimental work in theoretical linguistic investigations and a philosophical framework known as 'un-Cartesian' linguistics.
  • COLT és el grup de lingüística computacional i teoria lingüística de la Universitat Pompeu Fabra. Combina mètodes tradicionals en lingüística teòrica amb eines quantitatives i computacionals per estudiar com funciona el llenguatge, amb un èmfasi especial en la semàntica, la pragmàtica, i l'evolució del llenguatge. El seu enfocament es basa en la modelat computacional, utilitzant tècniques d'Intel·ligència Artificial (en particular, aprenentatge automàtic), que permet induir representacions lingüístiques directament a partir d'exemples de com la gent fa servir el llenguatge.