Qui som

La Unitat de Recerca en Lingüística (UR-Ling), reconeguda com a unitat de recerca per la Universitat Pompeu Fabra, està formada pels grups següents:

  • GLiCom és el grup de lingüística computacional de la Universitat Pompeu Fabra. La recerca del grup se centra en l'estudi dels processos computacionals aplicats al llenguatge, la producció de programes informàtics que permetin el tractament computacional del llenguatge i la formació en el camp del processament del llenguatge natural, de la lingüística computacional i de la traducció automàtica.
  • GLiF és el grup de recerca en lingüística formal de la Universitat Pompeu Fabra. La recerca del grup se centra en la descripció formal de l'arquitectura del llenguatge humà i de les interaccions entre els diferents mòduls que el componen - fonologia, morfologia, sintaxi, semàntica i pragmàtica - amb una base empírica que inclou dades de diverses llengües, tan orals com signades.
  • GrEP és el grup d'estudis de prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra. La investigació que fan els membres de l'equip inclou l'estudi de la interacció entre prosòdia i fonologia segmental, de la interfície prosòdia i pragmàtica, prosòdia i sintaxi, així com la construcció de teories i models sobre aquests aspectes d'interacció de la prosòdia amb altres disciplines. Són també temes d'interès la prosòdia i la fonologia de l'entonació, l'adquisició, tecnologies de la parla, etc. Sobretot, les llengües que estudien els membres del grup són el català, el castellà i l'occità.
  • ALLENCAM és el grup de recerca en adquisició del llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. La recerca del grup se centra en l'estudi de l'adquisició de llengües dins de l'aula i fora de l'aula. Ens interessen els fenòmens lingüístics: sintaxi, morfologia, fonètica, així com la pragmàtica i el discurs. Des del Grup també ens ocupem dels fenòmens interculturals. Estudiem l'adquisició de l'anglès, de l'espanyol, del francès i d'altres llengües. Les dades que analitzem són escrites i orals o audiovisuals.